پرسشنامه جهت ارزیابی آموزش غیرحضوری در دوران کرونا

🔻 پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی:
https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095 

🔻 پرسشنامه ویژه استادان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی:
https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096 

جهت اعمال نتایج این نظرسنجی، دست کم باید 10 درصد دانشجویان و اساتید هر دانشکده به تفکیک رشته این پرسشنامه را تکمیل نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر