راهنمای استفاده از کلاسهای انلاین در سیتم جامع برنامه ریزی اورسان  

 دانشجویان محترم ادرس سیستم جامع برنامه ریزی امتحانات اورسان http://89.43.5.11:8090  می باشد. بعد از وارد شدن شماره دانشجویی و کدملی را وارد نماییید بعذ از ورود در بخش دانشجو ، گزینه لیست کلاسها را کلیم نماییدو سپس با استفاده از کد درس،برنامه کلاسی دروس خود را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید ،نرکم افزار مورد نیاز (ادوبی کانکت) حتما بر روی سیستم مورد استفاده خود نصب نمایید.

 
امتیاز دهی