ارزیابی عملکرد دانشگاه در زمینه آموزش غیرحضوری  
  1. پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی:

https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63 قرار گرفته است و ضروری است دانشجویان با مراجعه به این نشانی، پرسشنامه را تکمیل نمایند.

  1. پرسشنامه ویژه استادان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی:
https://nezarat.msrt.ir/fa/form/68 قرار گرفته است و ضروری است مدرسین با مراجعه به این نشانی، پرسشنامه را تکمیل نمایند.
 
امتیاز دهی