1394/6/3 سه‌شنبهشرایط تکدرس

1- دانشجو فقط یک یا دو عنوان درس برای فراغت از تحصیل داشته باشد.

2- دروس عملی، عملی نظری و آزمایشگاهی به صورت تکدرس ارائه نمی شود.

3- در هر زمانی مشخص شود که دانشجو بیش از دو عنوان درسی داشته است و در امتحان تکدرس شرکت کرده باشد دروس مورد نظر (حتی در صورت کسب نمره قبولی) حذف می شود و مجددا" باید آن دروس را به همراه درسهای باقیمانده در قالب نیمسال تحصیلی انتخاب واحد کند و بگذراند.

4- نمره اخذ شده از تکدرس از صفر تا بیست در سیستم ثبت می شود ودر میانگین کل دانشجو محاسبه می گردد.

5- شهریه دروس تکدرس 50 درصد شهریه متغیر و شهریه ثابت کامل پرداخت می شود.

مراحل اقدام برای تکدرس

1- مراجعه به کارشناس رشته آموزشی خود

2- تکمیل کارتکس از روی کارنامه کل

3- پر کردن فرم درخواست تکدرس

4- دریافت اطلاعات مربوط به زمان آزمون

5- شرکت در آزمون تکدرس

بيشتر