كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/7/19 شنبه هماشی ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی
1399/6/16 یکشنبه دومین جشنواره ملی کارآفرینی دانشگاه
1399/6/16 یکشنبه دومین جشنواره ملی کارآفرینی دانشگاه
1399/6/5 چهارشنبه هفتمین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و اقتصاد با رویکرد حمایت از تولید کالای ایرانی
1399/4/30 دوشنبه