1392/11/23 چهارشنبه

رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نورپیرانشهر


مقطع کارشناسی


1
-الهیات ومعارف اسلامی

  گرایش فلسفه وکلام

  گرایش علوم قران وحدیث

2-زبان وادبیات فارسی

3-زبان وادبیات عرب

  گرایش زبان وادبیات عرب

  گرایش زبان وادبیات عربی

4-جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

  گرایش جغرافیاوبرنامه ریزی شهری (جدید)

  گرایش جغرافیاوبرنامه ریزی شهری (کارشناسی)

5-جغرافیای انسانی

  گرایش جغرافیای انسانی روستایی

  گرایش جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

6-علوم تربیتی

  گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

  گرایش  پیش دبستانی ودبستانی

7-علوم اجتماعی

  گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

  گرایش برنامه ریزی تعاون ورفاه

8-روانشناسی عمومی

9-مهندسی مدیریت اجرایی

10-مدیریت بازرگانی

11-مهندسی اقتصاد کشاورزی

12-مهندسی علوم کشاورزی

13-حقوق

14-حسابداری

15-مدیریت جهانگردی
 

مقطع کارشناسی ارشد

رشته اخلاق کاربردی

بيشتر