1398/7/28 یکشنبه
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور پیرانشهر
 
 

تصویر

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک

مقالات پژوهشی

دکتر حمزه حاجی
(ریاست)

الهیات و معارف اسلامی

hamzehhaji@yahoo.com

 

رزومه

ارسلان رحمن نژاد

علوم تربیتی

rahmannejad.arsalan@yahoo.com

 

محمد اللهویردیان عیدی

علوم اجتماعی

m.allahverdyan@pnu.ac.ir

روزمه

یوسف صوفی

مدیریت اجرایی

sofi.875@gmail.com

دکتر رسول رسولی ریاضی محض
دکتر عبدالخالق پرهیزی زبان و ادبیات فارسی