1392/9/5 سه‌شنبه

آدرس : آذربایجان غربی - شهرستان پیرانشهر - خیابان دانشگاه - دانشگاه پیام نور پیرانشهر

 كدپستي

5781976832

 کد شهرستان

 044

تلفن گویا

 44220488

 44237201

 44227669

 44238534

 44236980

 داخلی

 دفتر ریاست

 11

 عبدالعزیز کمالی - مسئول اداری و مالی

 13

 علیرضا مهدی زاده - مسئول امور فرهنگی و دانشجویی

 15

 بسیج دانشجویی

 19

 نشمیل آزموده - مسئول آموزش

 26

سید نورالدین عبداله زاده - کارشناس آموزش

 24

بيشتر