1395/12/24 سه‌شنبهگواهینامه موقت پایان تحصیلات ضمن احراز هویت صرفا به صاحب مدرک تحویل داده می شود.ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

بصرا چاربند

الهیات و معارف اسلامی

85

گل سیما جوان هفتساری

روانشناسی

2

ملکه شمس گورچین قلعه

الهیات و معارف اسلامی

86

آزیزه شمسی

روانشناسی

3

سجاد رهبر فرخ زادی

الهیات و معارف اسلامی

87

کاوه خنیا

روانشناسی

4

عایشه پیشنماز

الهیات و معارف اسلامی

88

رباب نعمتی

روانشناسی

5

لیلا محمدزاده قوطور

الهیات و معارف اسلامی

89

رقیه جلیل زاده باشبلاغ

روانشناسی

6

اسماعیل یوسفی

جغرافیای انسانی

90

فاطمه بلغار

روانشناسی

7

سهیلا سیف اله زاده

جغرافیای انسانی

91

ثریا سلیمی

روانشناسی

8

اسماعیل آهی

جغرافیای انسانی

92

الهه صابر

روانشناسی

9

مریم شمسی

جغرافیای انسانی

93

یاسین قادری

روانشناسی

10

مصطفی آذرخش

جغرافیای انسانی

94

شیوا خبیده

روانشناسی

11

پری اصلانی قلعه لری

جغرافیای انسانی

95

ثریا کرمانجی

روانشناسی

12

شهلا حسن آقای

جغرافیای انسانی

96

پریسا سید رسولی

زبان و ادبیات عرب

13

عبدالرحیم مولائی

جغرافیای انسانی

97

معصومه صدقی شریف

زبان و ادبیات عرب

14

عبدالهادی حسنی نسب

جغرافیای انسانی

98

اکبر ترناس

زبان و ادبیات عرب

15

حمیده بی سپار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

99

سالومه رنگرز

علوم تربیتی

16

رحمان محمدیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

100

آرزو بهبودیان شاهسوار

علوم تربیتی

17

شفیع سلیمانی زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

101

آمنه رحمانی

علوم تربیتی

18

نخشین اجاق

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

102

شادی اصغری

علوم تربیتی

19

مریم احمدی

حسابداری

103

پروین سلیمانی

علوم تربیتی

20

کانی اسماعیل نژاد

حسابداری

104

پروین احمدآقائی

علوم تربیتی

21

فاطمه پالیک

حسابداری

105

فاطمه قراباغی قراحسنلو

علوم تربیتی

22

ثریا آزموده

حسابداری

106

زینب تالانه

علوم تربیتی

23

سهیلا حیدری آذر

حسابداری

107

نارنج سرخشتی

علوم تربیتی

24

جباردباب

حسابداری

108

ژاکاوی حسن آقای

علوم تربیتی

25

شادی جاذبی نیک

حسابداری

109

وحید ذبیحی محمودآبادی

علوم تربیتی

26

شیدا سید محمودی

حسابداری

110

مینا اسدزاده

علوم تربیتی

27

گلاویژ گله دار گلوانی

حسابداری

111

سمیه خداویردی پوررستمی

علوم تربیتی

28

هیرو باغ شیرین

حسابداری

112

محمدطاهر زند

علوم تربیتی

29

عباس محمدی

حقوق

113

نسرین خلیلی

علوم تربیتی

30

نسرین تاوانه

حقوق

114

زینب پیشیار

علوم تربیتی

31

سارا صمدی

حقوق

115

مسلم توکلی اسبی دره

علوم تربیتی

32

فاطمه چاپاشی

حقوق

116

مهناز احمدآقائی

علوم تربیتی

33

صدیق ابراهیمی براسبی

حقوق

117

صدیقه رحمتی شیطان آبادی

علوم تربیتی

34

حسین خضری

حقوق

118

نوشین صفاجو

علوم تربیتی

35

سمانه حیدری ساریجالو

حقوق

119

لیلا بایزیدی

علوم تربیتی

36

مرتضی قلی پور

حقوق

120

اسمعه سیدعبدالهی

علوم تربیتی

37

نرمین پوته

حقوق

121

منیجه آهنج

علوم تربیتی

38

بلال انصاری پور

حقوق

122

شیدا بامداد

علوم تربیتی

39

رضیه رحمانی

حقوق

123

سیده مهناز طاهری

علوم تربیتی

40

فاطمه جعفری باراندوزی

حقوق

124

ژیلا خدک

علوم تربیتی

41

آوات عطائی

حقوق

125

اوین مرادی

علوم تربیتی

42

بهمن حسین زاده ناناس

حقوق

126

زنیره کرمانجی

علوم تربیتی

43

امیر رنجبری

حقوق

127

فرشته عزیزی

علوم تربیتی

44

بهار عباسی

حقوق

128

کبری نبی

علوم تربیتی

45

هاجر اسدی لور

حقوق

129

سجاد اسماعیلی قلعه جوق

علوم تربیتی

46

صمد هاشمی نجف آباد

حقوق

130

بهیه محمد نژاد

علوم تربیتی

47

عادل حیدری زنجیره

حقوق

131

سمیه ابروش علی آبادی

مدیریت بازرگانی

48

جواد پورنبی موانه

حقوق

132

محمد جباری

مدیریت بازرگانی

49

رحیمه حسن پور

حقوق

133

پروانه عطار

مدیریت بازرگانی

50

فخامت سرخابی

حقوق

134

داود بیگزاده

مدیریت بازرگانی

51

کمال فقه رسولی

حقوق

135

علی خلیفهء

مدیریت بازرگانی

52

سجاد جباری نژاد ایرانی

حقوق

136

سیدمحمد حسینی

مدیریت بازرگانی

53

فرهنگ رشیدی

حقوق

137

صالح شیخی

مدیریت بازرگانی

54

سارا مظلومی

حقوق

138

معصومه جعفری قورت تپه

مدیریت بازرگانی

55

رحمت دشتی

حقوق

139

مهوش فاتحی

مدیریت بازرگانی

56

صابر محمودی

حقوق

140

ثریا عزیزی

مدیریت بازرگانی

57

عباس عباسی ثمرتوئی

حقوق

141

داریوش سهرابی

مدیریت بازرگانی

58

هستی کوشا

حقوق

142

مینا حسین زاده

مدیریت بازرگانی

59

زلیخا رسول پور

علوم اجتماعی

143

سمیه گدرونی

مدیریت بازرگانی

60

گلاله محمدنسب

علوم اجتماعی

144

وفا فلاح

مدیریت بازرگانی

61

نورالدین رحیمی

علوم اجتماعی

145

حسن ابراهیمی

مدیریت بازرگانی

62

سعید محمدی

علوم اجتماعی

146

اسماء خانزاده

مدیریت بازرگانی

63

کبری پرورش

علوم اجتماعی

147

سیما رحمانپور

مدیریت بازرگانی

64

کمال خانزادی

علوم اجتماعی

148

زهره محمدی

مدیریت بازرگانی

65

وحید انصاری مشیکی

علوم اجتماعی

149

سمیرا نصراله زاده آجائی

مدیریت بازرگانی

66

شهره عبداله زاده

علوم اجتماعی

150

فرشید مهدی زاده کهریز

مدیریت بازرگانی

67

فاطمه احمد گرده رشت

علوم اجتماعی

151

ابوبکر جام گوهری

مدیریت بازرگانی

68

علی خضرنژاد

علوم اجتماعی

152

الهه نجف زاده

مدیریت بازرگانی

69

فاطمه نشاط

علوم اجتماعی

153

فاطمه فرهودی فر

مدیریت بازرگانی

70

بیگرد صدقی شریف

علوم اجتماعی

154

آمینه بابیزان

مدیریت بازرگانی

71

جلال پرتوی

علوم اجتماعی

155

محمدامین رسولیان

مدیریت بازرگانی

72

گلچین تیرغم

علوم اجتماعی

156

مریم احمدپسند

مدیریت بازرگانی

73

خاتون بیگ زاده

علوم اجتماعی

157

حسین احمدنژاد

مدیریت بازرگانی

74

حلیمه قدرتی

علوم اجتماعی

158

مینا جلیلی داریان

مدیریت بازرگانی

75

آسیه اسمعیل پور

علوم اجتماعی

159

بفرین جناغ

مدیریت بازرگانی

76

خضر فریدونی

علوم اجتماعی

160

آمنه شایقی راد

مدیریت بازرگانی

77

اسعد حسینی کاکه رش

علوم اجتماعی

161

عزیز عبداله زاده

مدیریت بازرگانی

78

سیده بفرین سعیدی

علوم اجتماعی

162

خالد حسن زاده

مدیریت بازرگانی

79

شادی سور

زبان و ادبیات فارسی

163

فرزانه مستوجبی فرد

مدیریت بازرگانی

80

خالد راح

زبان و ادبیات فارسی

164

سمیه صحت کانی رش

مدیریت بازرگانی

81

آمینه بی سپار

زبان و ادبیات فارسی

165

رعنا درویشی سروکانی

مدیریت بازرگانی

82

حنیفه قادری

زبان و ادبیات فارسی

166

سمانه ابوذری

مدیریت جهانگردی

83

اسماعیل النک

زبان و ادبیات فارسی

167

عثمان محمدیان

مدیریت جهانگردی

84

حمیده رضائی

زبان و ادبیات فارسی

168

معصومه احمدپور

مهندسی علوم کشاورزی

85

 

 

169

سیران علی تاش حسن نوران

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

86

 

 

170

شرمین هناو

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

بيشتر